Ajuntament de Salou

Registrar-se

Dades Personals
Adreça Postal
Per Defecte Adreça Codi Postal Província Municipi  
Preferències
Avís sobre la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Aquest ajuntament compleix les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. El Portal de Tramitació que ofereix aquest ajuntament requereix dels seus usuaris dades de caràcter personal, per poder realitzar les gestions (tramitacions) que el propi sol·licitant inicia. Vostè dóna el seu consentiment exprés per poder realitzar els mateixos per a aquestes finalitats, com també rebre e-mail i/o SMS al seu mòbil amb la informació relacionada amb els seus tràmits.

Per a l'exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició i que estan previstos a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els ciutadans poden dirigir-se a l'ajuntament.