17/10/2021 02:07:38
> CARPETA CIUDADANA > Trámites > Hoja de información ciudadana

Obras Menores sin ocupación de vía pública - Régimen de licencia


Anexo:
Residuos

De acuerdo con el Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña, se deberá presentar, adjunto a esta solicitud, un documento de aceptación firmado por un gestor de residuos autorizado para garantizar el correcto destino de los residuos separados por tipo. En este documento debe constar el código del gestor, el domicilio de la obra y el importe recibido en concepto de depósito para la posterior gestión.


Condiciones Generales

1) En el caso de que sea necesario ocupar la calzada con elementos auxiliares en la obra (andamios, contenedores, plataformas elevadoras u otros), deberá solicitar licencia de ocupación de la vía pública.

2) Queda prohibido los trabajos fuera del horario establecido, así como los domingos y festivos.
El horario permitido de las obras es el siguiente:
- Del miércoles Santo hasta el miércoles posterior, ambos incluidos y del día 1 de junio al 15 de septiembre: De 10h a 14h y de 17h a 20h
- Resto del año: De 8h de la mañana a las 20h de la tarde, exclusivamente los días laborables.

En cualquier caso, el Ayuntamiento podrá obligar a la reducción de este horario por razones de favorecer la adecuada convivencia con los vecinos de la obra según las circunstancias de cada caso.

3) Es obligatorio solicitar licencia municipal previa a la realización de cualquier modificación de obras ya autorizadas por otra licencia.


Documentació a aportar i classificació de supòsits

1) Documentació necessària en tots els supòsits:

- Instància normalitzada de sol·licitud de llicència d'obra menor, fent constar amb detall les obres o instal·lacions que es volen realitzar, i la referència cadastral. Si les obres comporten ocupació o afectació de via pública serà necessari indicar-ho.
- Documentació acreditativa de la representació, d'acord amb l'article 5 de la Llei 39/2015, si escau
- Pressupost detallat de les obres o instal·lacions que es demanen
- Fotografies de l'estat anterior a les obres
- Document d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per garantir el correcte destí dels residus separats per tipus, si escau
- Justificant del pagament de les taxes i l'ICIO

2) Façanes: rehabilitació, pintura i substitució de baranes:

a) En obres a façanes amb bastides a partir de 6m d'alçada, bastides penjades, operaris amb arnés i plataformes elevadores sobre màstil:

- Projecte tècnic o projecte tècnic simplificat
- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Full d' assumeix de la direcció tècnica
- Si la documentació no està visada cal declaració responsable del tècnic o document emès pel Col·legi oficial

En el supòsit d'operaris amb arnés la documentació pot ser substituïda per acreditació que l'operari ha superat la formació específica per a l'execució de treballs verticals i/o pla de riscos laborals de l'empresa muntadora.

b) En obres en façana amb plataforma elevadora o bastides d'alçada inferior a 6m:

- Concreció de la maquinària a utilitzar per a l'execució dels treballs
- Croquis d'emplaçament de la plataforma o bastida
- Còpia de l'assegurança de Responsabilitat Civil

c) Per la instal·lació d'estructura i xarxes de protecció provisionals en façana:

- Memòria tècnica de la instal·lació
- Full d' assumeix

d) Per substitució i instal·lació de baranes:

- Projecte tècnic o projecte tècnic simplificat
- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Full d' assumeix de la direcció tècnica
- Si la documentació no està visada cal declaració responsable del tècnic o document emès pel Col·legi oficial

3) Locals comercials i establiments hotelers:

a) Per la reforma de locals comercials amb canvis de distribució,
Per l'adequació de locals per a una nova activitat, o
Per la reforma puntual d'establiment hoteler amb canvi de distribució:

- Memòria tècnica amb justificació del compliment de la normativa municipal i normativa sectorial
- Plànols delineats i a escala d'estat actual i de la nova distribució

b) Per la reforma d'establiment hotelers amb canvi de distribució i d'ús dels espais complementaris:

- Projecte tècnic amb justificació del compliment de la normativa municipal i normativa sectorial
- Plànols delineats i a escala d'estat actual i de la nova distribució

4) Altres

Per reformes interiors d'habitatges (canvis de distribució) i reformes d'espais comunitaris:

- Plànol d'estat actual i plànol de la nova distribució que permeti comprovar el compliment de la normativa d'habitabilitatSubir