17/10/2021 03:12:32
> CARPETA CIUDADANA > Trámites > Hoja de información ciudadana

Régimen de licencia de espectáculos públicos y actividades recreativas


Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
AC523.3 - Informe favorable de la compatibilitat urbanística de l'activitat, o codi de l'expedient de l'Ajuntament de Salou Si procede Ambas
AC524.05 - Informe favorable de la Generalitat d'abocaments, si s'escau Si procede Ambas
AC524.06 - Informe favorable de la Generalitat sobre l'avaluació de l'impacte ambiental, si s'escau Si procede Ambas
AC524.07 - Informe favorable en prevenció incendis, si s'escau Si procede Ambas
AC524.08 - Separata del projecte que doni compliment al previst a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, si s'escau Si procede Ambas
AC524.09 - Memòria de seguretat, pla d'autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa el Decret 112/2010, si s'escau, i sempre que els seus continguts no s'hagin d'incorporar en el projecte tècnic presentat Si procede Ambas
AC524.10 - Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de els característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi Si procede Ambas
AC533.1 Document acreditatiu de la designació de la persona que assumeix la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits preceptius d'acord amb la legislació aplicable a l'activitat. Ha de constar el nom, l'adreça i titulació i habilitació professional de la persona designada. Obligatorio Ambas
AC91 - Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil (descargable a l'Oficina Virtual) Obligatorio Ambas
AC92 - Projecte tècnic, signat per tècnic o tècnica competent, amb el contingut mínim previst per la normativa vigent Obligatorio Ambas
AC99 - Documentación acreditativa de la representación, si corresponde Si procede Ambas

Leyenda


Tipo de documentación a aportar

  • Si procede Si procede
  • Obligatorio Obligatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas

Subir