21/10/2020 23:28:37
> CARPETA CIUDADANA > Trámites > Hoja de información ciudadana

Comunicación previa de actividades de bajo riesgo


Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
AC784.1 - Comunicació d'activitat de baix risc (descargable a l'Oficina Virtual) Obligatorio Ambas
AC784.2 - Declaració responsable d'activitat de baix risc (descargable a l'Oficina Virtual) Obligatorio Ambas
AC784.3 - Certificació tècnica d'adequació de l'establiment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis d'acord amb la reglamentació tècnica aplicable, signada per un tècnic o tècnica competent Obligatorio Ambas
AC784.4 - Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis segons el previst a la Llei 3/2010 Obligatorio Ambas
AC92 - Projecte tècnic, signat per tècnic o tècnica competent, amb el contingut mínim previst per la normativa vigent Obligatorio Ambas
AC99 - Documentació acreditativa de la representació, si s'escau Si procede Ambas

Leyenda


Tipo de documentación a aportar

  • Si procede Si procede
  • Obligatorio Obligatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas

Subir