10/04/2020 14:27:39
> CARPETA CIUDADANA > Trámites > Hoja de información ciudadana

Certificado de empadronamiento individual


Objeto:
Es un documento que acredita fehacientemente el hecho de empadronamiento de la persona solicitante, suscrito por el Secretario del Ayuntamiento y conformado por el Alcalde o por quienes cuenten con su delegación.

Quién lo puede solicitar?:
La persona interessada major d´edat.

Qualsevol persona física major d'edat, amb l'autorització expressa de la persona interessada.

En el cas de menors d´edat o persones incapacitades legalment, el/la sol.licitant ha de ser el representant legal (pare, mare o tutor legal) que haurà d´acreditar amb el Llibre de Família o documentació anàloga.
Forma de iniciación:
A sol·licitud de la persona interessada.
Periodo de presentación:
Durant tot l'any.
Presentación:
Presencial.

De forma electrònica, únicament ho podrà sol·licitar l'interessat major de edat amb un certificat electrònic vàlid o amb l´idCAT Mòbil, mitjançant aquest procediment.
Plazo de tramitación:
4 dies aproximadament.
Coste asociado:
Gratuït
Unidad tramitadora:
Unitat d'Estadística i Padró.
Observaciones:
Documentació a aportar

- Espanyols majors d´edat: DNI ó passaport.
- Estrangers majors d´edat: Targeta de residència o passaport. En el cas de nacionals de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa també serà vàlid el document d'identitat del país d'origen.

En el cas de sol·licitar un volant d'un menor d'edat:

Si el sol·licitant és el pare, la mare, o el tutor legal del menor i consta empadronat amb ell:
- Document d'identitat del pare, la mare o tutor legal que consti empadronat amb el menor.
- Fotocòpia del llibre de familia, certificat de naixement del menor, o DNI/NIE/ passaport del menor si en te.

Si el sol·licitant és el pare, la mare, o el tutor legal del menor i no consta empadronat amb ell:
- Consentiment escrit, amb signatura original, del pare, la mare, o el tutor legal del menor que consti empadronat amb ell i fotocòpia del document d´identitat d´aquest. Model "Autorització menors d´edat - Padró Habitants" (Vegeu l´apartat impresos)
- Document d´identitat del sol.licitant.
- Fotocòpia del llibre de familia, certificat de naixement del menor, o DNI/NIE/ passaport del menor si en te.

En el cas de sol.licitar un volant d´una persona incapacitada legalment:

- Fotocòpia de la Sentència judicial que acrediti la representació i document d'identitat del tutor o representant legal, així com fotocòpia del document d´identitat de l´incapacitat.

En el cas de sol·licitar un volant d'altra persona:

- Acreditació de la representació, on constin les dades de l'interessat i de la persona autoritzada, signada i acompanyada d'una fotocòpia del document d'identitat, passaport o targeta de residència de la persona interessada. . La persona autoritzada haurà d'aportar el seu document d'identitat. Model d' "atorgament / acceptació de representació - tràmits individuals padró d´habitants." (Vegeu l´apartat impresos).

Lleis

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- Reial decret 2612/1996 de 20 de desembre pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1690/1986 d'11 de juliol.
- Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, dictant instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
- Resolucions del Consell d'Empadronament.

Subir