02/10/2020 01:02:22
> CARPETA CIUDADANA > Trámites > Hoja de información ciudadana

Declaración responsable en materia de salud alimentaria


Objeto:
Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011.

Segons el Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments, els establiments que manipulin, transformin, emmagatzemin o serveixin aliments al consumidor final han de presentar una comunicació o una declaració responsable a l'ajuntament del municipi on s'exerceix l'activitat.
Forma de iniciación:
A instància del particular
Quién lo puede solicitar?:
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.
Periodo de presentación:
Es pot presentar en qualsevol moment .
Plazo de tramitación:
Un cop presentada la declaració responsable, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de la persona titular. El Departament de Sanitat de l'ajuntament podrà dur a terme inspeccions en qualsevol moment.
Coste asociado:
Sense cost. La Ordenança fiscal no preveu cap cost.
Silencio administrativo:
No opera. Un cop presentada la declaració responsable, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de la persona titular. El Departament de Sanitat de l'ajuntament podrà dur a terme inspeccions en qualsevol moment .
Vías de reclamación:
Recurs potestatiu de reposició i contenciós.
Tramitación telemática:
En el caso de tramitación telemática, se puede adjuntar copia de los documentos en formato pdf, sin perjuicio del Ayuntamiento de Salou de requerir la acreditación de los documentos originales si se cree conveniente.


Subir