Saltar al contingut Saltar a la navegació

Portal toolbar

Sede electrónica
04/12/2023 11:59:47  

Tablón de anuncios


Búsqueda de Publicaciones

Ayuntamiento de Salou

Descripción Fecha publicación  
AJUNTAMENT DE SALOU P4318500H. Bases d'execucio del Pressupost 2023 aprovacio provisional 01/09/2023
Informe de la Sindicatura de Comptes 13/2020, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017 29/10/2020 Mostrar
PETICIÓ PERMUTA AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE MONT-ROIG DEL CAMP 18/07/2013 Mostrar

Contabilidad

Descripción Fecha publicación  
AJUNTAMENT DE SALOU P4318500H 24/07/2023 Mostrar

Contratación

Descripción Fecha publicación  
Anunci aprovació inicial projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DEL PAVIMENT ASFALTIC I LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DELS CARRERS MAJOR I DE LA SALUT (TRAM ENTRE C/ VALÈNCIA i C/ SOL) 01/12/2023 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES PER L'ADEQÜACIÓ PER LA VISITA DELS NIUS DE METRALLADORES DE LA PUNTA DE PO-ROIG DE SALOU 28/11/2023 Mostrar
Anuncio aprovació inicial projecte modificat - APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN ASCENSOR A L'EDIFICI PRINCIPAL DE L'ESCOLA SANTA MARIA DEL MAR (P-2321) 20/10/2023 Mostrar
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA S5800001I. Informe 9/2021, relatiu al control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017DONAR COMPTE DE L'INFORME 9/2021, RELATIU AL CONTROL MUNICIPAL DE LES CONCESSIONS DELS SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN MUNICIPIS AMB POBLACIÓ SUPERIOR A 20.000 HABITANTS, EXERCICI 2017 (EXPEDIENT NÚMERO 18070/2019). 27/08/2021 Mostrar

Deportes

No existen documentos en este apartado

Estadística

No existen documentos en este apartado

Gestión Tributaria

Descripción Fecha publicación  
EDICTE D' APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 31/10/2023 Mostrar
EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 31/10/2023 Mostrar
EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 31/10/2023 Mostrar
EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 31/10/2023 Mostrar
EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 15 TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSOL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 31/10/2023 Mostrar
EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 20 TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 31/10/2023 Mostrar

Otros

Descripción Fecha publicación  
sol·licitud subvenció cultural_ANNEX3.b.docx 24/11/2023 Mostrar
sol·licitud subvenció cultural 2023_ ANNEX2.docx 24/11/2023 Mostrar
sol·licitud subvenció cultural_ ANNEX3 a.2.docx 24/11/2023 Mostrar
sol·licitud subvenció cultural_ANNEX3 a.1.docx 24/11/2023 Mostrar
sol·licitud subvenció cultural 2023_ ANNEX1.docx 24/11/2023 Mostrar
Convocatòria subvencions culturals 2023_publicació al BOPT.pdf 24/11/2023 Mostrar
Convocatòria campanya bons descompte 2023 09/11/2023 Mostrar
DIPUTACIO DE TARRAGONA BOPT. PUBLICACIÓ VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES PER A LA SUBVENCIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER A LES DESPESE DE SUBMINISTRAMENTS DE LA LLAR 17/10/2023 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CBS/3/2023 02/02/2023 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/18/2017 07/09/2017 Mostrar
Decret de convocatòria a sessió AYT/CSC/10/2017 24/05/2017 Mostrar

Policía Local

No existen documentos en este apartado

Recursos Humanos

Descripción Fecha publicación  
Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per proveir mitjançant promoció interna una plaça de tècnic/a informàtic (C1) inclosa a l'OPO 2023 21/11/2023 Mostrar
Bases específiques i convocatòria del procés selectiu per proveir mitjançant promoció interna vuit places d'administratiu/iva (C1) incloses a les OPO de 2022 i 2023 18/10/2023 Mostrar
Convocatòria procés selectiu 6 places agent policia local incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2023 13/10/2023 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a 1 plaça de tècnic/a mitjà/na arquitectura enginyeria de l’escala d’administració especial grup A, subgrup A2 de titulació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització temporal emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre. 20/09/2023 Mostrar
Convocatòria del procés selectiu per a l'accés a una plaça de tècnic/a auxiliar (C1) d'atenció ciutadana inclosa a l'OPO 2023 08/08/2023 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DEL PLA EDUCATIU D' ENTORN INTERÍ, GRUP A, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLURE, PER A L'EXECUCIÓ D'UN PROGRAMA AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE L'AJUNTAMENT DE SALOU 28/07/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a la selecció de 2 places d'administratiu/va de l'escala d'administració general , subescala Administrativa, Grup C, subgrup C1 de titulació en règim de funcionari/ària de carrera, a cobrir pel sistema de concurs-oposició lliure. 29/05/2023 Mostrar
Convocatòria procés selectiu creació d'una borsa de treball d'inspectors/es d'estacionaments regulats en superfície (zona blava), grup AP de titulació, de l'Ajuntament de Salou. 24/02/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball de conductors/es de transport turístic. 10/02/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball d'informadors/es de turisme 10/02/2023 Mostrar
Procés selectiu urgent per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars informadors/es de turisme 10/02/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques per a l'accés mitjançant concurs de mèrits de 20 places de personal funcionari (16 Auxiliar administratiu/va; 1 Tècnic/a mitjà/na ; 1 Arquitecte/a tècnic/a; 1 Tècnic mitjà/ana d'ocupació; 1 Tècnic/a Mitjà/ana de promoció econòmica) Corresponents a l'oferta pública d'estabilització emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a l'accés mitjançant concurs de mèrits de 45 places amb caràcter de personal laboral ( 2 places del subgrup A1; 23 places del subgrup A2; 1 plaça del subgrup C1; 10 places del subgrup C2; 9 places del grup AP) Corresponents a l'oferta pública d'estabilització emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a les 4 places d'auxiliar administratiu/va de l'Escala d'Administració General grup C, subgrup C2 de titulació, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització Temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb a caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a 1 plaça de tècnic/a mitjà/na de Recursos Humans de l'Escala d'Administració especial grup A, subgrup A2 de titulació corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponent a 1 plaça d'oficial primera en règim de personal laboral, corresponent a l'Oferta Pública d'Estabilització Temporal emparada en la llei 20/2021 de 28 de desembre 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició, corresponents a 1 plaça de monitor/a integrador social en règim de personal laboral, corresponent a l'Oferta Pública d'estabilització temporal 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjantçant el sistema de concurs oposició, corresponents a les 2 places de treballador/a social en règim de personal laboral ,corresponents a l'Oferta d'Ocupació Públublica d'Estabilització Temporal , emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjançant el sistema de concurs oposició , corresponents a 2 places de conserge i 4 de conserge mantenidor/a en règim de personal laboral , corresponent al Grup AP de l'Oferta Pública d'Estabilització temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases específiques dels processos selectius que es convoquen amb caràcter excepcional mitjantçant el sistema de concurs oposició, corresponents a 2 places del subgrup C1; 1 plaça de jardiner/a i 1 d'operador /a informàtic corresponent a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització temporal emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a la selecció, mitjançant concurs oposició d'una plaça corresponent a l'Oferta pública d'ocupació d'estabilització temporal del Patronat de Turisme de Salou d'informador/a fix/a discontinu/a, subgrup C2, en règim de personal laboral fix. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases per a la selecció, pel sistema concurs oposició, d'una plaça corresponent a l'Oferta pública d'ocupació d'estabilització temporal del Patronat de Turisme de Salou , d'auxiliar informador/a fix/a discontinu/a, subgrup C2, en règim de personal laboral fix. 03/01/2023 Mostrar
Convocatòria i bases de 7 places de personal laboral ( 2 places subrgrup A2; 4 places subgrup C2; 1 plaça grup AP), corresponents a l'Oferta Pública d'Estabilització del Patronat de Turisme de Salou, emparada en la Llei 20/2021 de 28 de desembre, mitjançant concurs de mèrits. 03/01/2023 Mostrar
PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE GOVERN OBERT, INTEGRADA A L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA , GRUP A, SUBGRUP A2 DE TITULACIÓ, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA, A COBRIR PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, INCLOSA EN L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2022 10/08/2022 Mostrar
BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE SALOU 16/12/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA D'INSTAL·LACIONS, MOBILIARI URBÀ I ESDEVENIMENTS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA DE DESBROSSAMENTS I JARDINERIA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT OFICIAL PRIMERA PALETA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE SALOU 04/11/2021 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT TREBALLADORS/ES SOCIALS 02/11/2020 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida) 05/02/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER L'AJUNTAMENT DE SALOU 02/10/2015 Mostrar
Convocatoria una bolsa de trabajo permanente de PROFESORES/AS DE MUSICA 15/11/2010 Mostrar

Secretaría General

No existen documentos en este apartado

Urbanismo

Descripción Fecha publicación  
CAFETERIA AMB TERRASSA I VENDA DE GELATS I IOGURTS 19/11/2013 Mostrar

Convocatorias de formación y empleo

Descripción Fecha publicación  
Convocatòria Plans Ocupació "Jaume I 2023" 09/11/2023 Mostrar

Programa Carretera y Manta

No existen documentos en este apartado

Procesos participativos

No existen documentos en este apartado

Generalitat de Catalunya y CCAA

Descripción Fecha publicación  
llista definitiva dels candidats a jurat del municipi de Salou 2023-2024 07/02/2023 Mostrar

Administración General del Estado

No existen documentos en este apartado

Otras administraciones locales

No existen documentos en este apartado

Jefaturas provinciales de tráfico

No existen documentos en este apartado

Registro y Notarios

No existen documentos en este apartado

Otros

No existen documentos en este apartado

Patronato de turismo de Salou

No existen documentos en este apartado


Subir


Document Actions