Saltar al contingut Saltar a la navegació

Portal toolbar

Sede electrónica
18/04/2024 09:18:22  

Comunicación previa de actividades ambientales


Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
AC523.1 - Comunicació d'activitats ambientals (descargable a l'Oficina Virtual) Obligatorio Ambas
AC523.2 - Projecte bàsic amb memòria ambiental, signat per tècnic o tècnica competent Obligatorio Ambas
AC523.3 - Informe favorable de la compatibilitat urbanística de l'activitat, o codi de l'expedient de l'Ajuntament de Salou Si procede Ambas
AC523.4 - Declaració responsable lliurada pel Tècnic o Tècnica competent, respecte del compliment de les condicions i l'obtenció d'altres llicències, autoritzacions i/o comunicacions sectorials preceptives així com d e qualsevol altre aspecte a declarar Obligatorio Ambas
AC523.5 - Certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental o pels Serveis Tècnics Municipals en els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com sorolls, vibracions, lluminositat i altres, i a l'aigua o la caracterització de determinats residus Si procede Ambas
AC524.03 - Certificació lliurada pel personal Tècnic o Tècnica competent, que ha d'ésser el director o la directora de l'execució del projecte, que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentada i que es compleixen tots els requisits preceptius d'acord amb la legislació aplicable a l'activitat Obligatorio Ambas
AC524.05 - Informe favorable de la Generalitat d'abocaments, si s'escau Si procede Ambas
AC524.06 - Informe favorable de la Generalitat sobre l'avaluació de l'impacte ambiental, si s'escau Si procede Ambas
AC524.07 - Informe favorable en prevenció incendis, si s'escau Si procede Ambas
AC524.08 - Separata del projecte que doni compliment al previst a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, si s'escau Si procede Ambas
AC91 - Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil (descargable a l'Oficina Virtual) Obligatorio Ambas
AC99 - Documentación acreditativa de la representación, si corresponde Si procede Ambas

Leyenda


Tipo de documentación a aportar

  • Si procede Si procede
  • Obligatorio Obligatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas

Subir


Document Actions