07/04/2020 01:46:11
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 14 PLACES AGENT INTERÍ POLICIA LOCAL SALOU ANY 2020


Fecha publicación: 14/02/2020

Fecha de Actualización: 24/03/2020

Expediente: 720/2020

Observaciones: L'Ajuntament de Salou ha convocat un procés selectiu de 14 places d'agent interí de la Policia Local per a l'any 2020, la novetat d'aquest any és que aquest procés selectiu es realitza mitjançant oposició lliure, sense fase de concurs.

Publicació convocatòria al BOPT de 14-02-2020 amb número d'inserció CVE 2020-01092
Publicació extracte convocatòria DOGC número 8062 de 12-02-2020

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: Del 15 de febrer al 5 de març de 2020 ambdós dies inclosos.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNTAMENT AMB LA INSTÀNCIA:
1. Nivell estudis exigit: ESO, Graduat Escolar, FP1 o equivalent.
2. Certificat nivell B2 català si es té, sino l'aspirant haurà de realitzar el primer exercici de la fase d'oposició.
3. Còpia DNI
4. Justificant drets examen: 14€ o documentació per gaudir exempció segons base 12 de les bases espcífiques de la convocatòria.

TERMINI ESMENES: Del 11 al 24 de març ambdós dies inclosos s'obra el termini d'esmenes.

COMUNICAT IMPORTANT:
En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es decret l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa a totes les persones aspirants, que es suspenen els tràmits administratius dels processos selectius, des de l'aplicació d'aquest Reial Decret (el 14 de març de 2020) i fins el moment en què perdi vigència la declaració de l'estat d'alarma o la/les seva/es pròrroga/gues.

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Certificado de Nivel de Catalán exigido (ver bases Obligatorio Ambas
Copia DNI Obligatorio Ambas
Documento acreditativo del nivel de estudios exigido (ver bases) Obligatorio Ambas

Subir