25/01/2022 14:58:32
> INFORMACIÓN MUNICIPAL > Tablón de anuncios / edictos > Detalle de la publicación

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU CREACIÓ BORSA TREBALL PERMANENT PROFESSORS/ES UEC (Unitat Escolarització Compartida)


Fecha publicación: 05/02/2019

Fecha de Actualización: 27/10/2020

Expediente: 10702/2018

Observaciones: CRONOLOGIA:
Publicació anunci i bases al BOPT: Inserció 20169-01072 de data 5 de febrer de 2019
Publicació extracte convocatòria DOGC: Número 7805 de 7 de febrer de 2019
Termini presentació instàncies: De manera permanent a partir del dia 8 de febrer de 2019

Documentació a aportar:
DNI o equivalent
Nivell estudis exigit:
1. Títol Superior d'Arts plàstiques i/o Títol Superior de Disseny en les seves diferents especialitats, o títols declarats equivalents.
2. Títol Superior en Conservació i Restauració de Bens Culturals, en les seves diferents especialitats.
3. Llicenciatura o grau en l'àmbit de les ciències, humanístiques o lletres.
4. Diplomatura en l'àmbit de les ciències, humanístiques o lletres.
5. Mestre de Taller en les diverses especialitats.

Certificat nivell C1 català (si és te)
Màster en formació de professorat o certificat d'aptitud pedagògica
Currículum vitae
Documents justificatius de mèrits que es vulguin presentar segons fase concurs bases de la convocatòria.
Justificat pagement drets examen o documentació per exempció.

El 2 d'octubre de 2019 s'ha publicat al BOPT amb número inserció CVE 2019-08606 l'anunci d'ampliació en una base de les bases específiques d'aquesta convocatòria en el sentit de selecció cobertura d'especialitats altres cossos professorat. El podeu consultar a continuació en aquesta convocatòria.

Documentos asociados a la publicación

Documentación a aportar


Documentación Tipo Presentación
Certificado de Nivel de Catalán exigido (ver bases Obligatorio Ambas
Copia DNI Obligatorio Ambas
Currículum vitae Si procede Ambas
Documentación de méritos alegados Obligatorio Ambas
Documento acreditativo del nivel de estudios exigido (ver bases) Obligatorio Ambas
Máster de formación del profesorado o Certificado de aptitud pedagógica Obligatorio Ambas

Subir