23/02/2019 07:27:44

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU UNA PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ SANCIONS TORN RESERVAT A PROMOCIÓ INTERNA


Fecha publicación:31/10/2018

Fecha de Actualización:12/02/2019

Expediente:9613/2018

Observaciones:CRONOLOGIA DE LA CONVOCATÒRIA:

Anunci publicació convocatòria i bases al BOPT número 209 de 31 d'octubre de 2018
Anunci publicació extracte convocatòria al DOGC número 7738 de 31 d'octubre de 2018

REQUISITS:
Nivell estudis exigit: grau, diplomatura o qualsevol altra titulació equivalent a la pròpia del gurp A2.
Nivell català exigit: nivell C1 català
Ser funcionari de carrera de l'Ajuntament de Salou pertanyer a la seva subescala administrativa d'administració general grup C, subgrup C1 amb una antiguitat mínima de dos anys a l'Ajuntament de Salou.

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: De l'1 al 20 de novembre de 2018 ambdós dies inclosos, instàncies només es poden presentar de manera electrònica.
TERMINI ESMENES: Del 10 al 21 de desembre de 2018 ambdós dies inclosos.

DATA EXERCICIS:

Data segon exercici fase oposició: Dia 12 de febrer de 2019 a les 9.30h a la Sala Gaudí de la primera planta del Centre Cívic de l'Ajuntament de Salou.


Subir